PSYKOSOSIAALISET TYÖOLOTEKIJÄT

 

Työn psykososiaaliset voimavara-/ kuormitustekijät ovat se näkymätön, mutta erittäin merkitsevä ympäristö, jossa työtä tehdään. Työolotekijät voivat liittyä työn järjestelyihin, työn sisältöön tai työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen.

Työn sisältö - mm. mahdollisuudet ennakoida ja vaikuttaa omaan työhön, kognitiivinen ergonomia, työrauha ja tiedonkulku.

Työn järjestelyt - mm. työmäärä ja työtahti, mahdollisuus vaikuttaa, tehtävänkuvien, työn tavoitteiden, työnjaon ja vastuiden selkeys. 

Työn sosiaalinen toimivuus - mm. tuki esimieheltä tai työkavereilta, kokemus kuulluksi tulemisesta, arvostus, yhteistyön toimivuus ja asiallinen työkäyttäytyminen.

Psykososiaaliset työolotekijät voivat toimia työn voimavaroina, mutta hankalimmillaan samat tekijät kuormittavat sekä työyhteisöä että yksittäistä työntekijää. Työskenneltyäni kymmenen vuoden ajan työterveyspsykologina, surullinen havaintoni on ollut, että psykososiaalisten työolotekijöiden merkitystä ei vielä riittävästi tiedosteta. 

Työturvallisuuslain mukaan työ ei saa aiheuttaa haittaa fyysiselle eikä psyykkiselle terveydelle. Psykososiaalinen kuormitus on samanlaista "myrkkyä" kuin esim. kemialliset altisteet. Jos psykososiaaliset työolot muodostavat uhkan terveydelle tai työkyvylle, työnantajalla on lakisääteinen velvollisuus selvittää asiaa ja käytössään olevin keinoin pyrkiä myös korjaamaan tilanne.

Työsuojeluviranomaiset ovat julkaisseet psykososiaalisia työoloja kartoittavan kyselyn, joiden avulla voit pohtia, miten oma työsi tukee tai kuormittaa sinua. Jos koet, että työ aiheuttaa uupumusta, ahdistusta tai masennusta, niin haluan myös rohkaista sinua puhumaan asiasta esimiehesi kanssa. Usein esimiestä tässä asiassa pelätään hänen auktoriteettiasemansa vuoksi turhaan. Hänellä on lakisääteinen velvollisuus kuulla ja reagoida. Alla olevista linkeistä löytyy lomake, jonka avulla voit ottaa asiat esille esimiehesi kanssa. Puheeksiottolomakkeessa on mainittu ne työturvallisuuslain kohdat, jotka velvoittavat työnantaa

 

Löydät kyselyn ja lomakkeen osoitteista:

KYSELY:  https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/5889231/Ty%C3%B6n+psykososiaaliset+kuormitustekij%C3%A4t_kysely.pdf/379ecff8-dabc-9ed2-cf58-cde9f4f6aeae?t=1568014906805 

ILMOITUSLOMAKE: https://www.tyosuojelu.fi/documents/14660/338901/ILMOITUS+TY%C3%96NANTAJALLE+TY%C3%96SS%C3%84+KUORMITTUMISESTA+-lomake/dd559402-7fa0-9213-77fe-aba270f2fe25

 

Tukevatko teillä psykososiaaliset tekijät työn tekemistä vai heikentävätkö ne sitä?

Ota yhteyttä, jos haluat, että tämä asia saadaan teilläkin kuntoon!

Powered by Aava 3