ESIMIEHEN HAASTEET JA TUKI

 

Esimies toimii monien odotusten, suuren työmäärän ja kiireen luomissa paineissa, joissa omasta jaksamisesta huolehtiminen on ensiarvoisen tärkeää. Hyvinvoiva esimies jaksaa huolehtia muiden hyvinvoinnista ja luoda työn tekemisen edellytyksiä, jolloin työ sujuu ja on tuottavaa. Kovissa paineissa moni esimies tinkii vähitellen oman jaksamisensa huomioimisesta ja saattaa vähitellen kuormittua liikaa. Jos tilaa omalle palautumiselle on liian vähän, on tärkeä pysähtyä arvioimaan omaa työtä ja työn tekemisen tapaa. Sen kautta on mahdollista miettiä, miten työtä voi tehdä niin, ettei siitä kuormitu kohtuuttomasti. 

Esimiestyössä tulee vastaan tilanteita, jotka koskettavat ammattiroolia syvemmältä. Itsetuntemus luo valmiuksia hämmentävien tilanteiden kohtaamiseen. Itsetuntemusta voi laajentaa pysähtymällä pohtimaan pulmallista tilannetta ja sen herättämiä ajatuksia ja tunteita. Tietoisuus omista reaktioista tekee mahdolliseksi hallitun toiminnan eikä ylilyöntejä pääse tapahtumaan. Tällainen esimiestyö koetaan ennakoitavana ja turvallisena, jolloin se herättää luottamusta työntekijöissä.

 

Millaisiin haasteisiin Sinä törmäät esimiestyössäsi? Kaipaatko kuulijaa ja yhteistä pohdintaa?

Ota yhteyttä, mietitään näitä yhdessä!

 

LUOTTAMUS

Työpaikalla esimiehen ja työntekijän välinen suhde perustuu luottamukseen. Luottaminen on riskin ottamista, mutta ilman sitä toinen ei voi osoittautua luotettavaksi. Vahva kontrolli tukahduttaa vapauden ja vähitellen myös motivaation. (Farrel, H. 2004) Trust, Distrust and Power. Teoksessa Hardin, R. Distrust. New York: Russel Sage Foundation.

 

Esimies voi edistää luottamuksen rakentumista seuraavin keinoin (Keva: Luottamus esimiehen ja työntekijän välillä 2009):  

 

KÄYTTÄYDY LUOTETTAVASTI

Mieti, mitä lupaat, sillä työntekijät olettavat sinun pitävän sanasi. Ole rehellinen.

On hyvä muistaa, että omalla käytöksellään esimies antaa esimerkin siitä, kuinka työpaikalla voi/tulee käyttäytyä. 

 • Miten olet onnistunut pitämään lupauksesi koko tiimille?
 • Miten olet pitänyt jokaisen työntekijän kanssa kehityskeskusteluissa ja muulloin sovitut asiat?
 • Miten oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus toteutuvat työyhteisössäsi: ovatko säännöt kaikkien tiedossa ja kaikille samat?
 • Millaista esimerkkiä annat tervehtimisessä, ystävällisyydessä, muiden auttamisessa, työaikojen noudattamisessa, taukojen pidossa?

 

KUNNIOITA TOISTEN TUNTEITA

Luottamus on tunnetta ja kokemusperäistä tietoa. Toisen tunteita ei voi käskeä luottamaan.

Jos koet, että sinuun ei luoteta, niin kysy, mitä voisit tehdä yhteistyön parantamiseksi.

Kysy myönteisesti toimintatavoista, joita voitaisiin parantaa.

 • Miten viestit työntekijöillesi, että otat päätöksiä tehdessä myös heidän näkökulmansa huomioon?
 • Tunnetko tiimisi jäsenten työhön liittyvät huolet ja ilonaiheet?
 • Millaisia sanattomia viestejä lähetät? Millaisia tunteita sinusta tarttuu muihin?
 • Miten otat vastaan muiden tunteita? Saako kanssasi keskustella myös kielteisistä tunteista?

 

ANNA TYÖNTEKIJÖILLESI TUKEA kun he sitä kaipaavat. Anna myönteistä palautetta, kun työt sujuvat. Jos työntekijä ei selviä tehtävistään, niin tee kaikkesi jakaaksesi taakkaa muille tai auta itse. Kun tiukassa tilanteessa osoitat olevasi työntekijäsi luotettava tuki, niin sinua arvostetaan todellisena johtajana.

 • Miten pidät huolta siitä, että tiimisi työtaakka on mahdollisimman tasaisesti jakautunut?
 • Miten toimit, kun tiimissä on väliaikaisesti töitä enemmän kuin mistä henkilökunta pystyy suoriutumaan? Osallistutko itse talkoisiin ja kiirepurkuihin?
 • Mitä sanoisit, jos joku työntekijäsi kertoisi saaneensa kolmen viikon sairausloman työuupumuksen vuoksi?
 • Kuka teillä ottaa vastaan kriittisimmät asiakaspalautteet?

 

KESKUSTELE TYÖNTEKIJÖIDESI KANSSA

Suuri osa työntekijöistä kaipaa mahdollisuutta keskustella ammatillisista asioista esimiehen kanssa muulloinkin, kuin kehityskeskustelussa. Keskusteleminen ja ajatusten sparraaminen motivoi ja luo luottamusta.

 • Miten paljon käytät aikaa keskusteluun työntekijöidesi kanssa työpäivän aikana?
 • Käytkö säännöllisesti kehityskeskustelut kaikkien kanssa? Miten ne ovat onnistuneet?
 • Millainen palautekulttuuri tiimissäsi vallitsee? Koska viimeksi annoit positiivista palautetta?
 • Miten annat korjaavaa palautetta?
 • Käytkö työntekijöidesi kanssa joskus kahvilla tai lounaalla?

 

JÄRJESTÄ AIKAA TYÖNTEKIJÖILLESI

Ilman aikaa ei synny luottamusta. Jos sinulla on tehtäviä, joita joku muu tiimissäsi voi tehdä, niin jaa ne ja käytä säästynyt aika ihmisten johtamiseen. Kun kymmenen tiimin jäsentä saa työt sujumaan ja parantaa työtehoaan 5%, niin se on jo enemmän kuin mitä esimies saa aikaan tuplaamalla oman työaikansa.

 • Ehditkö panostaa ihmisten johtamiseen?
 • Mitä töitä voisit delegoida muille? Onko joitain rutiini- tai seurantatehtäviä, joita joku muukin voisi hoitaa? Joudutko usein antamaan lisäohjeistusta tai palautuvatko delegoimasi työt takaisin sinulle?
 • Onko työntekijöilläsi epäselvyyttä siitä, mikä tehtävä kuuluu kenenkin hoidettavaksi?
 • Onko työyhteisösi työt organisoitu ajankäytön kannalta tehokkaasti? Onko kaikilla riittävästi keskeytymätöntä aikaa hoitaa keskittymistä vaativat työt kerralla kuntoon?

 

LUOTETTAVA TYÖNTEKIJÄ  

Luottamus rakentuu kaikkien työyhteisön jäsenten vuorovaikutuksessa ja sen vuoksi luottamukseen tarvitaan luonnollisesti myös työntekijöiden panostus. Luottamuksen ilmapiirin rakentumiseksi kaikilla osapuolilla tulisi olla halua rakentaa luottamusta ja käyttäytyä luotettavasti.

Yksittäinen työntekijä voi pohtia, miten hän on omalta osaltaan edistänyt työyhteisönsä luottamussuhteiden syntyä.

 • Onko työntekijä itse noudattanut yhteisiä sääntöjä?
 • Onko hän ollut ajoissa ja valmistautuneena paikalla yhteisissä palavereissa?
 • Onko työntekijä pitänyt kiinni antamistaan lupauksista?
 • Onko työntekijä tehnyt omat työtehtävänsä niin, että muut ovat voineet luottaa hänen työnsä laatuun?
 • Onko työntekijä itse panostanut työyhteisön yleiseen ilmapiiriin antamalla positiivista palautetta työkavereilleen ja esimiehelleen silloin, kun työt ovat hoituneet hyvin?
 • Onko työntekijä itse tiukassa tilanteessa valanut kollegoihinsa tulevaisuudenuskoa?

 

Millaisiin haasteisiin törmäät esimiestyössäsi?

Ota yhteyttä, lähdetään yhdessä vahvistamaan esimiestyösi edellytyksiä!!

Powered by Aava 3